«
1
2
3
4
5
6
»
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Drukarni EIKON PLUS

 

I. Postanowienia ogólne


I.1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego Drukarni EIKON PLUS jest Drukarnia EIKON PLUS Dominik Sieńko z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 46, o numerze NIP: 677 121 62 21, NIP UE: PL6771216221, REGON: 351359077 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zwana dalej Usługodawcą lub Administratorem.

I.2. Serwis Drukarni EIKON PLUS dostępny jest pod adresem www.eikon.net.pl.

I.3. Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady korzystania z serwisu,
 • zasady przyjmowania zamówień,
 • zasady przyjmowania materiałów oraz plików do druku,
 • warunki reklamacji,
 • warunki dostawy i płatności
 • zasady zarządzania danymi Klientów i ochrony praw własności.

I.4. REGULAMIN DOTYCZY JEDYNIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.


II. Zasady korzystania z serwisu


II.1 . Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Drukarni EIKON PLUS jest założenie konta na stronie Sklepu Internetowego Drukarni dostępnego ze strony internetowej Drukarni Eikon Plus www.eikon.net.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

II.2 . Założenie konta w Sklepie Internetowym Drukarni Eikon Plus oznacza akceptację treści Regulaminu.

II.3 . Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji konta Klienta w przypadku gdy:

 • w trakcie rejestracji Klient podał dane niezgodne z prawdą wprowadzając w błąd i/lub naruszając prawa osób trzecich,
 • Klient nie przestrzega Regulaminu,
 • Klient dopuścił się działań mających na celu poniesienie strat finansowych bądź moralnych przez Drukarnię Eikon Plus.

II.4 Klient, którego konto zostało zlikwidowane nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni Eikon Plus.

II.5. Drukarnia Eikon Plus zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania na użytek współpracy z Klientem danych dotyczących Klienta.


III. Przyjmowanie zamówień


III.1. Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie Sklepu Internetowego Drukarni Eikon Plus.

III.2. Wybór zamówionych przez Klienta produktów odbywa się przez dodanie ich do Koszyka oraz określenie ilości zamawianych produktów.

III.3. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

III.4. Kwota podana w zamówieniu nie obejmuje przygotowania projektu graficznego.

III.5. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

III.6. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:

 • należy dostarczyć plik (automatycznie przez stronę www lub na e-mail: )
 • dokonać płatności (przy wyborze metody „Przedpłata (płatność przelewem”).

III.7. Termin przyjmowania zamówień – zamówienia w Sklepie Internetowym Drukarni Eikon Plus można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone i potwierdzone przez Usługodawcę do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, natomiast zamówienia złożone i potwierdzone po godz. 12.00 - w dniu następnym. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane w poniedziałek lub w pierwszym dniu pracującym po danym dniu świątecznym.

III.8. Zamówienia bez dostarczonych plików, nieopłacone, odrzucone i nie wznowione będą automatycznie usuwane.


IV. Przyjmowanie materiałów do druku


IV.1. Materiały (pliki) do druku muszą być przesłane do Drukarni za pomocą poczty elektronicznej, FTP lub ewentualnie dostarczone osobiście do siedziby Drukarni.

IV.2. Drukarnia Eikon Plus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.

IV.3. Drukarnia Eikon Plus zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku treści niezgodnych z prawem oraz naruszających normy obyczajowe (np. treści pornograficzne, faszystowskie, etc)

IV.4. Drukarnia Eikon Plus nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne oraz ortograficzne znajdujące się w projekcie.

IV.5. Drukarnia Eikon Plus nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem etc. W przypadku akceptacji pliku następuje przekazanie zlecenia do realizacji.

IV.6. Drukarnia Eikon Plus nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z niedostarczenia przez Klienta kompletnych i poprawnych materiałów do druku.


V. Reklamacje


V.1. Reklamację może złożyć każdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym Eikon Plus i zrealizowane zamówienie.

V.2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eikon.net.pl lub biuro@eikon.net.pl .

V.3. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać dane Klienta, jego login, numer zamówienia oraz dokładny opis niezgodności, której reklamacja dotyczy.

V.4. Termin składania reklamacji upływa 7 dnia od daty otrzymania przez Klienta gotowego zlecenia. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

V.5. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są do godziny 16.00 w dni robocze. Po tej godzinie zgłoszenie reklamacji będzie uznane jako złożone kolejnego dnia roboczego.

V.6. Drukarnia Eikon Plus zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

V.7. Drukarnia Eikon Plus zastrzega sobie prawo do zażądania odesłania przez Klienta całości bądź części reklamowanego towaru. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.

V.8. Reklamacji nie podlega niezgodność kolorystyczna wydruku z obrazem wyświetlanym na monitorze komputera. Różnice takie mogą zaistnieć ze względu na różnice technologiczne wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku.

V.9. Drukarnia ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby uzyskać jak najwierniejsze odzwierciedlenie kolorów z projektu dostarczonego w formie elektronicznej.

V.10. Ze względu na technologię druku, zwłaszcza w przypadku druku cyfrowego oraz specyfikację maszyn drukarskich i produkcyjnych dopuszcza się następujące odchylenia:

 • przy docinaniu na gilotynie – tolerancja do 2 mm,
 • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) - tolerancja do 1 mm,
 • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych – tolerancja do 0,2 mm.

V.11. W przypadku przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firm kurierskich bądź Poczty Polskiej za uszkodzenia towaru lub częściową utratę towaru Drukarnia Eikon Plus nie ponosi odpowiedzialności.


VI. Warunki dostawy


VI.1. Dostawa zlecenia odbywa się na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

VI.2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

VI.3. Koszty przesyłki ponosi Klient.

VI.4. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych produktów osobno i przedstawiony na stronie Sklepu Internetowego Drukarni Eikon Plus.

VI.5. W przypadku zamówienia kilku rodzajów produktów, których termin realizacji różni się, całość zlecenia będzie dostarczona w terminie określonym w przypadku produktu o najdłuższym terminie realizacji.

VI.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. VI.5. możliwe jest rozbicie zlecenia i przesłanie w dwóch (lub więcej) przesyłkach, zgodnie z terminem realizacji podanym na stronie Usługodawcy. W takim przypadku Klient ma obowiązek ustalić to indywidualnie telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej z Drukarnią Eikon Plus. Koszt wszystkich przesyłek ponosi Klient.

VI.7. Istnieje możliwość wysłania zlecenia za granicę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie.

VI.8. Drukarnia Eikon Plus zobowiązuje się do przestrzegania podanych na stronie Sklepu Internetowego terminów realizacji zamówień. Jednocześnie Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów w przypadkach niezależnych od Drukarni, np.:

 • niewywiązanie się z terminu dostarczenia przesyłki przez dostawcę (firmę kurierską, Pocztę Polską lub inne ustalone z Klientem),
 • braki w dostawie energii elektrycznej,
 • brak sygnału internetowego,
 • awarie maszyn produkcyjnych,
 • inne.

VI. 9. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w punkcie VI.8. Drukarnia Eikon Plus skontaktuje się z Klientem informując o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynie i ustali inny termin realizacji zlecenia lub przyjmie ewentualną rezygnację Klienta z realizacji z zamówienia. Opóźnienia w realizacji zlecenia niezawinione przez Drukarnię Eikon Plus nie powodują konieczności rekompensaty przez Drukarnię na rzecz Klienta.

VI.10. Możliwy jest odbiór zlecenia w siedzibie firmy. Wówczas Klient nie ponosi kosztów dostawy.

VI.11. W przypadku odbioru osobistego zlecenia konieczne jest ustalenie z Drukarnią Eikon Plus miejsca odbioru zlecenia przez Klienta – Oddział w Krakowie czy w Krzeszowicach (adresy dostępne na stronie internetowej Drukarni w zakładce „Kontakt”).


VII. Ceny i warunki płatności


VII.1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego Eikon Plus podane są w złotych polskich i zawierają koszt produktu, koszt obsługi zamówienia, podatek VAT (chyba, że zaznaczono inaczej). Koszty przesyłki podane są osobno.

VII.2. Płatności za zlecenie można dokonać:

 • gotówką w siedzibie firmy,
 • przelewem bankowym na konto firmy podane na fakturze VAT. Numer konta bankowego podany jest również na stronie internetowej Drukarni Eikon Plus w zakładce „Jak zapłacić za towar”.

VII.3. Za każde zlecenie wystawiana jest faktura VAT.

VII.4. Zamówienie w Sklepie Internetowym Drukarni Eikon Plus będzie realizowane po odnotowaniu wpłaty na koncie Drukarni. W szczególnych przypadkach, ustalonych przez obie strony możliwa jest płatność po otrzymaniu przez Klienta zlecenia wraz z fakturą.


VIII. Postanowienia końcowe


VIII.1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

VIII.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów zaistniałych pomiędzy Drukarnią Eikon Plus a Klientem jest Sąd znajdujący się w miejscu siedziby Drukarni Eikon Plus.

VIII.3. Zawartość strony internetowej Drukarni Eikon Plus chroniona jest przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie internetowej Drukarni Eikon Plus należą do firmy Drukarnia Eikon Plus Dominik Sieńko. Jakiekolwiek pobieranie, przetwarzanie, przesyłanie, reprodukowanie treści ze strony Drukarni Eikon Plus bez zgody właściciela Drukarni Eikon Plus jest zabronione.